Публикации

На 06.07.2020 г. „Такс Акаунт Одит“ ООД подписа с Министерство на икономиката, чрез Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”, Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 по Процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.

В съответствие с договора „Такс Акаунт Одит“ ООД получи безвъзмездна финансова помощ в размер на 10 000 лева за финансирането на Проект № BG16RFOP002-2.073-2221-C01 „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19“.
Основната цел на проекта е преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 чрез получаване на финансова подкрепа за осигуряване на оперативен капитал за нуждите на „Такс Акаунт Одит“ ООД.

С успешното реализиране на проекта ще бъде постигнат положителен ефект за възстановяване на дейността на „Такс Акаунт Одит“ ООД, създаване на потенциал за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места в дружеството.
Настоящият документ е изготвен с финансовата подкрепа на Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020. „Такс Акаунт Одит“ ООД носи цялата отговорност за съдържанието на документа и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или на Министерството на икономиката.