За нас

Такс Акаунт Одит ООД

Дружеството извършва независим финансов одит,  финансови прегледи и анализи, проверка на разходи по проекти, финансирани от ЕС и други източници

Такс Акаунт ООД

Дружеството извършва широк спектър счетоводни услуги, съставяне на годишни финансови отчети в съответствие с НСС и МСС/МСФО, данъчни и счетоводни консултации.

От месец Септември 2011 година Такс Акаунт ООД е член на международната мрежа от независими фирми, извършващи услуги в областта на финансовия одит, бизнес и данъчни консултации и професионално счетоводство EuraAudit International да стане EAI International, представена в 250 офиса в цял свят

Нашите цели

–       бързи и компетентни съвети

–       решения в реално време на конкретните потребности на клиентите

–       непрекъснато повишаване на качеството на обслужване

–       конфиденциалност

–       резултатно и дългосрочно сътрудничество

Съдружници в дружествата

Регистриран одитор Диана Йорданова Кискинова, Д.Е.С., Диплома № 620 издадена от ИДЕС

Контакт : +359 887/ 612 117

Регистриран одитор Светла Константинова Ламбрева, Д.Е.С., Диплома № 663, издадена от ИДЕС

Контакт : +359 888/ 369 325

 

Информация относно лични данни

Ползването на информацията от сайта не предполага предоставянето от ваша страна на лични данни

Вашите лични данни се използват във връзка с предоставянето на финансовите услуги, за които сме се договорили. Те няма да бъдат съхранявани, след като предоставянето на услугата е било прекратено, освен ако не съществува изискване за съхранението им по закон. Фирмата ни анализира информацията, която предоставяте, за да установи доколко услугите, които предлагаме, отговарят на Вашите изисквания.

КАКВА ИНФОРМАЦИЯ СЪБИРАМЕ:

Информация, свързана с идентифицирането на физическо лице, която е минимално необходима за изпълнение на законовите ни задължения като администратори или обработващи лични данни.

Информацията във връзка с еднолични дружества може да представлява лични данни, когато позволява идентифицирането на физическо лице. Правилата важат и за всички лични данни, свързани с физически лица в хода на професионална дейност, като служители на фирма / организация, бизнес имейл адреси или бизнес телефонни номера на служителите.

Ние обработваме лични данни за деца единствено с изричното съгласие на техен родител/настойник и ако се изисква по националното трудово, осигурително или данъчно законодателство.

Личните данни се обработват по законосъобразен и прозрачен начин, като се гарантира справедливост спрямо лицата, чиито лични данни обработваме (“законност, справедливост и прозрачност”).

  • Имаме конкретни нормативни задължения за обработка на данните и ги посочваме изрично на физическите лица при събирането на техните лични данни.
  • Събираме и обработваме само личните данни, които са необходими за постигането на тези задължения (“минимизиране на данните”).
  • Постигаме сигурност, че личните данни са точни и актуални, като се вземат предвид целите, за които се обработват (“точност”).
  • Не използваме по-нататък личните данни за други цели, които не са съвместими с първоначалната цел на събирането.
  • Личните данни се съхраняват не повече от необходимото за целите, за които са събрани (“ограничение за съхранение”).
  • Създали сме подходящи технически и организационни предпазни механизми, които гарантират сигурността на личните данни, включително защита срещу неразрешена или незаконна обработка и срещу случайна загуба, унищожаване или повреда, използвайки подходяща технология (“целостта и поверителността”).

Ние не събираме или обработваме лични данни с маркетингови, рекламни или други цели, извън посочените по-долу.

ЦЕЛ НА ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ:

Ние обработваме лични данни при предоставянето на счетоводни услуги на наши клиенти единствено с цел спазването на българското и европейското законодателство, като например счетоводно, данъчно, трудово и осигурително законодателство или разпоредби касаещи изпирането на мръсни пари.

Ние обработваме лични данни при предоставянето на услуги по независим финансов одит или свързани по съдържание услуги на наши клиенти единствено с цел прилагането на практика на изискванията на:

– МОС /Международните одиторски стандарти/;

– Етичния кодекс на професионалните счетоводители на Съвета за международни стандарти по етика за счетоводители (Кодекса на СМСЕС);

– Закона за независимия финансов одит (ЗНФО)

– Закон за мерките срещу изпирането на пари

КОЛКО ВРЕМЕ СЪХРАНЯВАМЕ ИНФОРМАЦИЯ С ЛИЧНИ ДАННИ:

Ние съхраняваме данни за възможно най-кратко време. В този период се вземат предвид причините, поради които ние обработваме данните, както и всички законови задължения за запазване на данните за определен период от време (напр. национални закони за трудово право, данъчни или за борба с измамите, които изискват съхраняване на лични данни за определен период от време и т.н.).

Ние гарантираме, че съхраняваните данни са точни и се актуализират.

Ние сме установили срокове за преглед и унищожаване на съхраняваните данни в Система за контрол по качеството, като прилагаме най-кратките изисквани по нормативен път срокове.

По изключение, личните данни могат да бъдат съхранявани за по-дълъг период от време за целите на архивирането в обществен интерес или поради научни или исторически изследвания, при условие че се предприемат подходящи технически и организационни мерки (като физическа защитеност, анонимност, криптиране и т.н. .).

Ние извършваме непрекъснат мониторинг на данните с цел анализ и откриване на евентуални заплахи.