Услуги

Одит на финансови отчети в съответствие с МСФО/МСС и НСС

Одитът се извършва от съдружниците – регистрирани одитори Диана Кискинова и Светла Ламбрева съгласно изискванията на МОС.

Извършването на одит на финасовите отчети обхваща проверка чрез тестове и процедури на доказателствата, които подкрепят сумите и оповестяванията във финансовите отчети. Одиторската проверка включва оценка на прилаганите счетоводни принципи и съществените преценки на управлението, както и оценяване на цялостното представяне на финансовите отчети. Целта на одиторската проверка е да се изрази мнение върху представените финансови отчети като цяло.

Одиторът извършва и междинни одиторски проверки по избран и предпочитан от клиентите график /на тримесечие, шестмесечие или деветмесечие/.

Работата е съобразена с действащите национални и международни нормативни актове към датата на завършване на проверката. Тя включва определени обекти на счетоводно отчитане, обхващайки цялостната дейност на клиентите ни през одитирания период.

За оформянето на нашето мнение относно достоверността на финасовите отчети извършваме достатъчно проучвания, които да осигурят разумно потвърждение за това, дали счетоводните документи и другите източници на информация са достатъчно надеждна основа за изготвянето на финансовия отчет.

Всички констатации се обсъждат подробно на срещите с ръководството на одитираното предприятие.

За качеството и своевременното извършване на одиторската проверка разчитам на сътрудничеството на служителите в одитираните дружества и на осигуряването на достъп до всяка информация, необходима във връзка с проверката.

Опазването на фирмената тайна се гарантира със специална клауза в евентуалния ни договор.

Екипът ни има и опит като одитор по международни проекти.

Счетоводни услуги и бизнес консултации

• Текущо счетоводно отчитане;

• Изготвяне на финансови отчети в съответствие с МСФО/МСС и НСФОМСП

• Извършване на одит с цел консултиране по въпроси на оперативната дейност. Одитът включва оценка на съществуващата среда, процеси и дейност за вътрешен контрол. На основата на този преглед се изработват препоръки с цел подобряване на цялостната система за контрол.

• Счетоводни консултации

• Финансов анализ и дю дилиджънс

• Икономически анализи и прогнози

• Методи за определяне на себестойност

• Консултации във връзка с подбора и използването на най-подходящият за съответната икономическа дейност счетоводен софтуер

• Обучение и оцeнка на счетоводния персонал

• Изготвяне на ведомости за заплати

• Консултации във връзка с изготвяне и прилагане на подходяща счетоводна политика

Данъчни консултации

• Трудово-правни отношения, включително данъчно облагане на чуждестранни граждани.

• Консултации по прилагане на СИДДО.

• Консултации във връзка с всички приложими данъчни закони / ЗКПО, ЗДДФЛ, ЗДДС, ЗМДТ и др/.

• Оптимизиране на данъчната политика

• Превантивен данъчен одит

• Разработка на данъчни стратегии и консултации върху данъчното планиране на местни и чуждестранни юридически лица като инструмент за тяхното успешно управление в условията на българския пазар

• Разработка на проекти за оптимизиране и минимизиране на данъчните рискове при инвестиране или сключване на отделни сделки, както и в хода на обичайната дейност на предприятието